Kedves Kisgyermekes családok!

 

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti,hogy egyszerűen magára hagyjuk,hanem azt,hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet.”

                                                                  (Maria Montessori)

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelést – gondozást végző intézmény.

 1997.évi XXXI. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény, illetve a törvény végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok:

15/1998. (IV.30. NM rendelet, mely a személye gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szól,
149/1997.(IX.10) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról,
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról,
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
235/1997.évi (XII.17.) Korm.rend. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló, illetve Vasad Község Önkormányzatának helyi rendelete szabályozza működésünket.

 

Bölcsődekép

 

A bölcsődei nevelő munka a családi nevelésre épül, illetve azt  kiegészítve a  gyermek harmonikus fejlődése - fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két közeg együtt működjön, nevelő szocializáló tevékenységét összehangolja.

Bölcsődénkben a nevelés –gondozás családias- derűs, nyugodt szeretetteljes légkörben folyik. Ezen felül nagyon fontosnak tartjuk a napi  információ cserét, illetve számos esetben prevenció ként szolgál az alapellátás mint olyan.

 

A bölcsődei nevelés –gondozás célja

 

A  családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközben ellátás keretében a gyermek fizikai és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, identitásának erősítésével,tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíti a harmonikus fejlődést.

 

Boldog gyermekeket neveljünk, akik tudnak vidáman játszani, felszabadultan örülni, tevékenykedni, hatalmas mozgásigényüket kielégíteni.

Tevékenységükben  használják fel tapasztalataikat, beszédkészségük folyamatosan fejlődjön,szókincsük gyarapodjon.

Lehetőleg  önállóbban öltözködni, kulturáltabban  étkezni, tisztálkodni stb..

 

Játék szerepe a bölcsődében

 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége a szabadjáték, amely segíti a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi az érzelmi és a szociális fejlődését. 

A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, kreativitást. Alkotó tevékenység rendkívül fontos az önmegvalósításban játékba ágyazva.

A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is,illetve a személyiség egészséges kibontakozására.

A többi gyermekkel való együttlét örömforrása, a társak viselkedése mintát nyújt  segítve

a szociális képességek fejlődését. Csecsemő és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái

a legfontosabbak,minden tevékenység és mozgásforma megvalósuljon a maga idejében és rendjében,bölcsődénkben rengeteg nagymozgásos  játékot tudunk felajánlani a gyermekeknek, mind a finom motorikus tevékenységek mellett.

 

Étkezés és étkeztetés a bölcsődében

 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról,szabályozza.

A gyermekek életkorához  megfelelő étlappal rendelkezünk illetve külön figyelmet fordítunk az érzékenységre, és természetesen a fejlettségi szintjükhöz mérten bevezetésre kerül a kétkanalas módszer,majd az önálló étkezés .Fontos a tudatosság a táplálkozás bevezetésében,illetve a prevenció része a megfelelő vitamin és tápanyag szükséglet kielégítése. 

 

Azt gondoljuk Kisgyermeknevelőként, hogy a tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság és az érdeklődés,ezt helyezzük mindenképp fókuszba a gyermek játékigényének kielégítésénél.

 

Reméljük felkeltettük érdeklődésüket  tevékenységünk rövid bemutatásával,és szeretettel várjuk azon kisgyermekes családok jelentkezését ahol megoldást segítséget jelenthet

a napközbeni ellátás,és megtisztelnek minket bizalmukkal és ránk bízzák legféltettebb kincsüket a gyermeküket.

Kapcsolat


Cím:2211. Vasad Bem utca 92.

Vörös Gábor Zoltánné mb.intézményvezető
06-30/221-59-73

Bölcsőde telefonszáma:

0630/929-75-48